Husnes utvikling

Nytt frå Husnes utvikling

Reagerer på kommunal tildeling av midlar

Reagerer på kommunal tildeling av midlar

Styret i Husnes Vekst reagerer negativt på forslaget til fordeling av ekstraordinære midlar frå det kommunale næringsfondet. Totalt er fondet tilført 1,6 millionar kroner i ekstraordinære midlar for å motverka negative verknader av koronapandemien. ...

Ny veg vil utløysa 40 dekar byggjeland

Ny veg vil utløysa 40 dekar byggjeland

Lonavegen (sjå pil) skal forlengjast inn i det regulerte området. (Foto: Daniel Morso) Kvinnherad kommune er no i gang med å planleggja ei forlengjing av Lonavegen på Husnes, i tråd med eit kommunestyrevedtak for eit par år sidan. Arbeidet kan ta til allereie i år,...

Arbeidet med regionsenteret må styrkjast

Arbeidet med regionsenteret må styrkjast

Årsmøtet i Husnes Vekst meiner at arbeidet med å styrkja regionsenteret på ulike måtar må halda fram med fornya styrke. Det kjem fram i ei fråsegn frå årsmøtet i organisasjonen. I fråsegna heiter det òg at det er svært bra for regionsenteret at Aksen no endeleg er...

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte

Årsmøte i Husnes Vekst, som var forsinka på grunn av koronatiltaka, vert halde på Kvinnherad Næringsservice, Husnes: Onsdag 17. juni, kl. 18:00 Vanlege årsmøtesaker.

Vil ha grundigare vurdering av Sunde – Jektevik

Vil ha grundigare vurdering av Sunde – Jektevik

Sunde – Jektevik er ut frå dagens situasjon det beste og tenlegaste for trafikantar flest, meiner Husnes Vekst. (Illustrasjon: Håkon Røstbø) Husnes Vekst vil ha ny og grundigare vurdering av ferjesambandet Sunde – Jektevik. Fylkesdirektør for samferdsel, Håkon...

Ferjene må tilbake til Sunde!

Ferjene må tilbake til Sunde!

Sambandet Sunde – Jektevik vil ha betre regularitet i uvêrsperiodar, sidan det ligg meir innaskjers, meiner styret i Husnes Vekst. Styret i Husnes Vekst oppmodar ordførarane og kommunestyra i Kvinnherad og Stord om ta initiativ til ny trasé over fjorden, og etablera...

Eit vakrare Husnes?

Eit vakrare Husnes?

Ein mosegrodd mur skapte engasjement. (Foto: Kristian Hus) Er det grunneigaren på oppsida av muren sitt ansvar å fjerna mose og anna vokster, eller er det eigaren av fortauet (kommunen) si plikt? Spørsmålet blei stilt på Facebook, ilag med dette bildet frå...

Krev sørleg kryssing av Langenuen

Krev sørleg kryssing av Langenuen

(Illustrasjon: Styremedlem Håkon Røstbø) Om kort tid skal det avgjerast kor E39 skal kryssa Langenuen, fjorden mellom Stord og Tysnes. Vegvalet vil få store konsekvensar for folk i Sunnhordland i mange generasjonar frametter. Styret i Husnes Vekst krev sørleg...

Namn som før; Husnesparken og Opsangervegen

Namn som før; Husnesparken og Opsangervegen

Husnesparken. (Foto: Kristian Hus) Det blir ingen endringar i namna på Husnesparken og delar av Opsangervegen, slik formannskapet hadde føreslege. Politikarane har lytta til protestane frå Husnes Vekst og mange andre – og legg saka død. Det var ordføraren som i...

Namn som før; Husnesparken og Opsangervegen

Det blir ingen endringar i namna på Husnesparken og delar av Opsangervegen, slik formannskapet hadde føreslege. Dei har lytta til protestane frå Husnes Vekst og mange andre – og legg saka død. Det var ordføraren som i februar i fjor lyste ut ein namnekonkurranse for...

Ny leiar

Ny leiar

STYRET 2019: Frå venstre: Håkon Røstbø, Oddmund Skår, Synnøve Handeland, Per Henrik Opdal, Jostein Tjeldflåt og Jarle Haktorson. Utanom desse er Merete Hersvik og Guttorm Røssland med i styret. (Foto: Kristian Hus) Synnøve Handeland (51) vart på omframt årsmøte i...

Høgt ambisjonsnivå, men vanskeleg å gjennomføra alt

Høgt ambisjonsnivå, men vanskeleg å gjennomføra alt

Det går seint med å få fram ein konkret plan for regionsenteret. (Foto: Daniel Morso). Husnes Vekst har hatt årsmøte og lagt fram ei fyldig årsmelding, der det blant anna kjem fram at det er vanskeleg å få gjennomført mange av aktivitetane styret har ambisjonar om....