Foto: Elisabeth Skogseth

Storbygda i Kvinnherad

Velkomen til regionsenteret Husnes

Formålet vårt

Husnes Utvikling er ein frivillig organisasjon som ønskjer å ivareta Husnesområdet sine interesser og å vera pådrivar for ei positiv utvikling. Vi arbeider for at området blir eit slagkraftig regionsenter for industri, handel, service, reiseliv, skule, idrett og kultur. Organisasjonen driv aktivt arbeid for å skapa eit godt bu- og livsmiljø for innbyggjarane.

 

«Det må gjerast meir for å få folk heim og busetja seg her. Det er òg viktig å leggja til rette for at dei som allereie bur her, blir buande og trivst her.»

Arne B. Olsen
Styreleiar i Husnes utvikling

Visjonen vår

Inkluderande

Eit inkluderande Husnes tilrettelegg for alle aldersgrupper og samfunnslag. Vi snakkar om det fysiske; at ein i rullestol eller ein som køyrer barnevogn lett skal kunne bevege seg rundt på alle offentlege stader. Det skal også vera trygt å vera liten eller gammal. Gode gangstiar til alle fasilitetar som skule og butikkar må tilretteleggast. Alle grupper må kunne føla seg velkommen i dei ulike offentlege rom. Ein må kunne bevege seg i sentrum også på kveldstid og ikkje låsa av sentrumsområdet.

Nyskapande

Eit nyskapande Husnes må følgje med utviklinga og tenkja framover. Det må planleggjast for morgondagen. Energi kjem til å bli eit viktig tema framover og det må Husnes planleggja for. Å nytta spillvarmen frå Hydro Husnes er ei løysning. Det vert stilt større krav til bygningar og energibruk i framtida.

Urban

Husnes Utvikling meiner det må leggjast vekt på urbane strategiar for utvikling av sentrum. Eit urbant Husnes tilrettelegg for at bilar og menneska effektivt skal kunne flytta seg. Gode vegar med oversiktlege vegkryss, gode parkeringsplassar og tilrettelagt felt for gåande og syklande er viktig å prioritera. Ein urban stad har gode møteplassar både på dag- og kveldstid.

Nytt

Her er dei siste oppdateringane frå Husnes Utvikling.

No arbeider vi med

Husnes Familiepark

Ein leikeplass i sentrum, på sørsida av Husnes Camping

Husnes Pryd

Ei arbeidsgruppe som jobbar for å gjera det vakrare rundt oss. 

Sponsorar

I tillegg til medlemmer har Husnes utvikling nokre sponsorar. Dette er verksemder som i ein periode bidrar litt ekstra til arbeidet vårt. Styret er svært takksam for all støtte vi får!

Husnes

Stripo eigedom

For å nå måla våre treng vi fleire engasjerte medlemmer.

Bli med oss på vegen vidare!