Husnes utvikling

Eit steg framover for fleirbrukshallen

14. oktober 2016

Idrettshall1

Signe Torill Skogseth har teikna den nye storhallen på Husnes. Johnny Normann har laga 3D-teikningane. (Klikk på bildet for full storleik)

Forprosjektet for den planlagte fleirbrukshallen på Husnes er no presentert for politikarane i formannskapet. Leiaren i prosjektgruppa, Knut Prestnes kunne i møtet fortelja om ein 3000 kvadratmeter stor hall med ein førebels pris på om lag 85 millionar kroner (brutto). Dersom kommunestyret sluttar seg til planane, håpar Prestnes å koma vidare med arbeidet så snart som mogleg. Kva tid det er realistisk å få prosjektet realisert, er det derimot vanskeleg å seia noko om i dag.

Den nye fleirbrukshallen på Husnes vil få ein tribunekapasitet på 2000 sitjeplassar og eit uteområde på 6500 kvadratmeter.

I finansieringsplanen er det rekna med 15 millionar kroner i spelemidlar frå Norsk Tipping. Refusjon av moms er estimert til 16,5 mill kroner, medan det er rekna med kr 11,2 millionar i gåver og dugnad. Største kostnaden vil falla på Kvinnherad kommune med 37 millionar, i alle fall slik finansieringsplanen er tenkt per i dag.

Stor dugnadsinnsats

Knut Prestnes fortel til Husnes Vekst at mange allereie har utført ein betydeleg dugnadsinnsats i forprosjektet. Forutan Prestnes, som òg er leiar i IL Trio, er ordførar Peder Sjo Slettebø, leiar i Kvinnherad Handballklubb, Merete Lillesand og Gunnar Våge frå Kvinnherad idrettsråd med i prosjektgruppa.

Ifølgje Kvinnheringen opplevde Prestnes møtet med formannskapet som positivt. Han er spesielt glad for entusiasmen ordføraren har vist i prosjektet.

– Ordføraren har vore svært positiv og kreativ i arbeidet i prosjektgruppa. No er det viktig at prosjektet kjem med i økonomiplanen 2017 – 2020, slik at vi får eit tydeleg teikn om at dette skal realiserast, seier Prestnes til avisa.

Trio-leiaren peikar på at idretten står klare til å ta prosjektet vidare, og meiner det er viktig å få eit positivt vedtak i kommunestyret. Då kan vi gå vidare i arbeidet med å få hallen fullfinansiert, seier han.

 

Husnes utvikling

Husnes utvikling er ein frivillig organisasjon som ønskjer å ivareta Husnesområdet sine interesser og å vera pådrivar for ei positiv utvikling. Husnes utvikling arbeider for at Husnesområdet blir eit slagkraftig regionsenter for industri, handel, service, reiseliv, skule, idrett og kultur. Organisasjonen driv aktivt arbeid for eit godt bu- og livsmiljø for innbyggarane i Husnesområdet.

Siste innlegg

Fritidsmessa 2022

Fritidsmessa 2022

I strålande solskinn vart årets fritidsmesse arrangert på Husnes i helga.