Arbeidet med regionsenteret må styrkjast

Publisert av Kristian Hus

5. juli 2020

Årsmøtet i Husnes Vekst meiner at arbeidet med å styrkja regionsenteret på ulike måtar må halda fram med fornya styrke. Det kjem fram i ei fråsegn frå årsmøtet i organisasjonen. I fråsegna heiter det òg at det er svært bra for regionsenteret at Aksen no endeleg er teke i bruk, og at fleire tenester er samla under same tak – og i sentrum av Husnes.

At det no også ser ut til at Seniortunet kan realiserast, vil ytterlegare styrkja sentrum med at det blir eit godt bu- og arbeidsområde, heiter det i fråsegna.

Men Årsmøtet peikar samtidig på forhold som ein er uroa over. Det gjeld spesielt utviklinga i folketal og alderssamansetjinga i Kvinnherad. Det er difor nødvendig at kommunen set fokus på to heilt konkrete tiltak i dei næraste åra. Det eine er etablering av nye arbeidsplassar, det andre er tilknytinga til omverda gjennom ein samferdslestrategi utan stadige omkampar.

Ellinor Rein er ny leiar i Husnes Vekst. (Privat foto)

Rekreasjon i sentrum

– Vi er glade for at Opsangervegen no er nær ferdigstilt og at parken og turvegen gir gode høve til rekreasjon i sentrumsnære område, heiter det vidare i fråsegna frå årsmøtet i Husnes Vekst. Det gler oss også at arbeidet med Kvinnherad Arena er i gang, og at idrettshallen skal ferdigstillast og gje større aktivitet i kommunen.

Når det gjeld etablering av arbeidsplassar, peikar Husnes Vekst på at det er viktig at det finst regulerte areal, som kan takast i bruk i løpet av kort tid. Difor vonar Årsmøtet at politikarane sin strategiske næringsplan blir nytta i dette arbeidet, og at kommunen og næringslivet arbeider i lag for å styrkja næringsutviklinga. 

– Statusen Husnes har som regionsenter må nyttast fullt ut til å få etablert nye arbeidsplassar med regionale og statlege oppgåver.

Samferdsle og god tilknytning til leverandørar og arbeidsmarknaden i Sunnhordland, er òg avgjerande for at vi skal kunna vidareutvikla heile kommunen og unngå at Kvinnherad blir ein «sovande» kommune. Husnes Vekst meiner difor at det er viktig at kommunen styrkjer arbeidet med å få realisert Sunnfast-sambandet snarast råd.

Nytt styre – ny giv

Ellinor Rein (leiar), Guttorm Røssland (nestleiar), Merethe Moe Røssland (kasserar/sekretær), Elin Stene, Per Henrik Opdal, Håkon Røstbø og Oddmund Skår er med i det nye styret. Jostein Tjeldflåt er varamann og møter fast.

Styret har allereie avvikla sitt første møte og vil utover hausten ta tak i mange konkrete oppgåver, blant anna korleis ein skal få organisasjonen opp å gå igjen. For å kunna utvikla Husnes som eit attraktiv, framtidsretta og sterkt senter, må det setjast i gang prosjekt som kan løfta bygda på fleire område, meiner det nye styret. Dei vil dessutan få klarlagt kommunen sine plikter i høve til regionsenteret.

Det nye styret vil òg arrangera folkemøte, der planane for eit meir aktivt Husnes Vekst skal presenterast. Styret håpar også å få innspel til arbeidet sitt, og ber om synspunkt på kva som er viktig.

Siste artiklar

Dugnad i Husnesparken

Dugnad i Husnesparken

I ettermiddag var 14 ivrige personar samla til dugnad i Husnesparken. Dette er det første steget i prosjektet som skal oppgradera området rundt lysthuset.