Omframt årsmøte og medlemsmøte

Tysdag 6. juni blir det både omframt årsmøte og medlemsmøte i Husnes Vekst. Til årsmøtet ligg det føre forslag om å endra eit par punkt i vedtektene for organisasjonen. Etterpå skal styret informera om sakene det blir arbeidd med for tida. Her vil regionsentersaka stå sentralt, opplyser styreleiar Åsmund Kåre Rørvik.

Med bakgrunn i tidlegare utmeldingar i Husnes Vekst, samt ønskjet om å auka talet på medlemer, har styret drøfta både kven som kan vera medlemmer og storleiken på kontingenten, særleg for verksemder. Styret meiner det vil vera føremålstenleg å presisera i vedtektene at lag og organisasjonar kan vera medlemmer.

Endra kontingent

Styret legg òg fram forslag om å endra vedtektene i høve til storleiken på kontingenten for verksemder.
– Bakgrunnen for at styret ønskjer å fremja denne saka er attendemeldingar og erfaring om at verksemder med fleire tilsette finn det dyrt å vera medlem i høve til forventningane om kva ein får att, skriv styreleiaren i innstillinga si på vegner av styret.
Det er verdifullt at så mange verksemder som mogeleg er medlemer både for informasjonsutveksling, samarbeid om konkrete saker og å gje Husnes Vekst legitimitet, heiter det i innstillinga om vedtektsendringa.

Møtet skal vera på GryHelges måndag 6. juni klokka 19.00.

Klikk på lenkja nedanfor og les forslaget til vedtektsendring.

Innkalling til ekstraordinært årsmøte og medlemsmøte i Husnes Vekst

Publisert av:

Kristian Hus

19. mai 2017

Siste artiklar

Fritidsmessa 2022

Fritidsmessa 2022

I strålande solskinn vart årets fritidsmesse arrangert på Husnes i helga.